Financiën

We bekostigen al onze activiteiten uit vrije giften en donaties.

Volgens artikel 4.6 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bankrekening NL 08 RBRB 0691668671 t.n.v. Stichting Bijbelclub “De Schakel” te Heteren o.v.v. Interkerkelijke Ontmoetingsbijeenkomsten (I.O.Z.)

ANBI status: 80.42.41.168

Standaard formulier publicatieplicht ANBI algemeen
Doelstelling stichting de Schakel

Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht-2021